De ouderraad (OR)

Onze school heeft ook een ouderraad. De ouderraad int de ouderbijdrage van ouders/verzorgers en draagt er samen met de leerkrachten zorg voor dat met het beschikbare geld een aantal speciale activiteiten op school georganiseerd worden. De ouderraad bestaat uit een stuurgroep, commissies en hulpouders.

De ouders/verzorgers in de stuurgroep vergaderen regelmatig, bewaken dat activiteiten tijdig worden voorbereid en dragen zorg voor de financiële afhandeling.

Daarnaast hebben diverse ouders/verzorgers zitting in een of meerdere commissies. Elke commissie draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van een bepaalde activiteit (sint, winterfeest, carnaval, lentefeest, zomerfeest, sportdag, schoolreis, culturele activiteiten).
Ouders/verzorgers die graag mee willen helpen bij de organisatie van een activiteit, kunnen dit altijd kenbaar maken via het mailadres van de school

Tot slot hebben we ook nog hulpouders. Deze ouders hebben aangegeven dat ze altijd vrijblijvend kunnen worden gevraagd om te helpen waar nodig. Indien u hulpouder zou willen worden, kunt u dit ook kenbaar maken via bovenstaand mailadres.
Voor meer informatie kunt u terecht bij


De medezeggenschapsraad (MR)

De medenzeggenschapsraad bestaat uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten en deze mensen vertegenwoordigen het hele team en alle ouders in de MR. De leden van de MR worden gekozen door de groep waar ze uit voortkomen. De leden van de MR hebben een zittingsperiode van twee jaar.

De MR heeft een taak ten aanzien van alle zaken die de school aangaan. Daarover kan de MR advies uitbrengen aan het bevoegd gezag van onze school, het bestuur of de directie. Verder moet det bevoegd gezag en/of de directie over een aantal zaken waarover men besluiten wil nemen, eerst de MR om instemming of advies vragen.

MR vergaderingen zijn openbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter Jeroen van Wesel. (jeroenvanwesel@hotmail.com)